Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia niestacjonarne

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

w roku akademickim 2006/2007

studia niestacjonarne

 

Zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych (plik w formacie MS Word)

Zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych (plik w formacie PDF)

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 089 524-64-26

Systemy bezpiecze?stwa publicznego

II

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Nauk Technicznych

tel. 089 523-37-75

Budowa i eksploatacja dróg

III

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

IV

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)

A

Studia
pierwszego stopnia – in?ynierskie

7 sem.

Podstawy techniki i zastosowania informatyki

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Podstawy techniki i zastosowania informatyki

V

KIERUNEK EKONOMIA (EK)

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Ekonomia przedsi?biorstwa

Nauk Ekonomicznych

tel. 089 523-44-46

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Ekonomia mened?erska

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowo??

VI

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia rosyjska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Filologia angielska

Filologia germa?ska

 

 

 

Filologia rosyjska

 

VII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Informacja naukowa i bibliologia

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Filologia polska

VIII

KIERUNEK FILOZOFIA (FZ)

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filozofia

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Filozofia

IX

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 089 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

X

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Gospodarka przestrzenna

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tel. 089 523-39-77

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

XI

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Historia

XII

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki tel. 089 535-20-11

Informatyka ogólna

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XIII

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Matematyka

Matematyki i Informatyki tel. 089 535-20-11

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Matematyka ogólna

XIV

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów

i maszyn

XV

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska

Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa

tel. 089 523-34-31

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

U?ytkowanie i ochrona gleb

XVI

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Ochrona ?rodowiska

Ochrony ?rodowiska
i Rybactwa

tel. 089 523-33-82

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

In?ynieria ekologiczna

XVII

KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Produkcja ogrodnicza

Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa tel. 089 523-34-31

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Produkcja ogrodnicza

XVIII

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-70

Pedagogika opieku?cza

Pedagogika

Praca socjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Doradztwo zawodowe

Pedagogika

Praca socjalna

Wczesna edukacja

XIX

KIERUNEK PIEL?GNIARSTWO (PI)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

4 sem.

Piel?gniarstwo

Biologii tel. 089 523-44-48


 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

XX

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-70

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XXI

KIERUNEK PRAWO (PR)

A

Studia

jednolite magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 089 524-64-26

Prawo europejskie

Prawo europejskie (oferta w j?z. angielskim)

XXII

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Rolnictwo europejskie

Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa

tel. 089 523-34-31

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Doradztwo rolnicze

Ochrona ro?lin i nasiennictwo

Produkcja ro?linna

Rolnicze surowce energetyczne

XXIII

KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Socjologia samorz?du terytorialnego

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-70

XXIV

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Polityka europejska

XXV

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia

 pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Technika rolnicza i le?na

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

In?ynieria produkcji

Systemy techniczne i energetyka

XXVI

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (TZ)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 089 523-34-01

      089 523-37-10

      089 523-49-83

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

Technologia ?ywno?ci

?ywienie cz?owieka

XXVII

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Jako?? ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 089 523-34-01, 089 523-37-10, 089 523-49-83

Obrót towarem

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

XXVIII

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TW)

A

Studia

 pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 089 523-36-40

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

XXIX

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Studia  jednolite magisterskie

10 sem.

Teologia

Teologii

tel. 089 523-89-46

B

Pomagisterskie studia licencjackie
– ko?cielne

4 sem.

Teologia


 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

XXX

KIERUNEK ZARZ?DZANIE I MARKETING (ZM)

A

Studia

 pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Nauk Ekonomicznych

tel. 089 523-44-46

XXXI

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Studia

 pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 089 523-36-40

B

Studia

drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo ?ywieniowe

Uprawnienia nauczycielskie oraz z zakresu doradztwa zawodowego mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

 

 


STUDIA NIESTACJONARNE

 

ZAMIEJSCOWE O?RODKI DYDAKTYCZNE

 

CENTRUM STUDIÓW BA?TYCKICH W E?KU

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia polska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

087 621-60-76

087 621-07-07

II

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Nauk Spo?ecznych

i Sztuki

tel. 089 524-62-70

087 621-60-76

087 621-07-07

 

MI?DZYNARODOWE CENTRUM EDUKACYJNE W BRANIEWIE

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Nauk Spo?ecznych

i Sztuki

tel. 089 524-62-70

055 243-09-20

II

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-28

055 243-09-20

 

ZAMIEJSCOWY O?RODEK DYDAKTYCZNY W RUSOCINIE

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia
pierwszego stopnia – in?ynierskie

8 sem.

Technika rolnicza i le?na

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

 

ZAMIEJSCOWY O?RODEK DYDAKTYCZNY W TORUNIU

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Studia
pierwszego stopnia – in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 089 523-39-77

 

ZAMIEJSCOWY O?RODEK DYDAKTYCZNY W PILE

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Studia
pierwszego stopnia – in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 089 523-39-77

 


Ta strona by?a odwiedzana 1417 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa